Tìm hiểu về sao Thai Phụ và Phong Cáo

Sao Thai Phụ tên thường gặp là Thai, là một phụ tinh, thuộc bộ đôi Thai Phụ và Phong Cáo. Sao Phong Cáo có tên thường gọi là: Cáo. Phong Cáo cũng là một phụ tinh. Hai sao Thai Phụ và Phong Cáo đều chủ về hiển quý. Sao Phong Cáo thuộc âm thổ, chưởng quản phong tặng, khen thưởng, chủ về thông minh, lịch thiệp. Sao Thai Phụ thuộc dương thổ, chưởng quản đài các, chủ về đúng đắn, kiên trì, bền bỉ. Bài viết sau đây sẽ luận bàn kĩ hơn về bộ đôi Sao Thai Phụ và Phong Cáo

I. Đặc điểm và vị trí cách an sao Thai Phụ và Phong Cáo

Hai sao này luôn cùng nhau chiếu nên luôn có đủ bộ trừ khi có sao Thai Phụ hoặc sao  Phong Cáo xung chiếu thì mới chỉ có một sao. Thai Cáo không đi với Không Kiếp hoặc Văn Phúc.

Nếu một cung mà khi có sao Thai Phụ và Phong Cáo cùng thủ chiếu thì chủ sự sẽ không bao giờ bị sao Không Kiếp chiếu vào, và nếu chủ sự có Thai Phụ, Phong Cáo tọa thủ thì rất dễ gặp sao Văn Xương thủ chiếu và sẽ không bao giờ gặp sao Văn Khúc (nghĩa là Văn Xương tọa thủ tại dương cung  thường có bộ Thai Cáo trong khi sao Văn Khúc thì không bao giờ gặp Thai Cáo thủ chiếu). Như vậy quý độc giả đã nhìn thấy rằng sự xuất hiện của bộ Thai Cáo nằm tại bất cứ cung nào thì cũng làm cho các cung đó tam hợp xung chiếu mới có thể xa lánh được hai hung tinh hạng nặng đó chính là Không Kiếp. Cũng chính vì vậy mà Thai Cáo xuất hiện tại ở đâu cũng có lợi ích một cách gián tiếp. Như vậy rằng có thể nói sao Thai Cáo hầu như cần cho mọi  cách.

Bộ sao Thai Cáo này trợ cho bộ chính tinh nào cũng tốt

Sao Thai Cáo cũng giải trừ được phần nào sao Không Kiếp ( độc giả hãy chú ý tới bốn vị trí vô cùng đắc địa của sao Không Kiếp nằm tại Dần Thân Tỵ Hợi đều có sao Thai Phụ đứng tại cung nhị hợp). Tuy nhiên sao Thai Cáo kỵ nhất gặp Đà La nằm tại hãm địa vì khi Đà hãm hóa giải khí u ám, trong khi sao Thai Cáo trấn thủ thì chủ sự vẻ vang và có phần kiểu ngạo, bóng bẩy về mặt hình thức.

II. Tính chất cơ bản của Sao Thai Phụ  và Sao Phong Cáo

1. Tính chất chung của hai sao

 • Chú trọng về mặt hình thức, tự cao, tự đắc. Chủ sự nên gặp các loaị văn tinh khác thì mới gia tằn tốt đẹp.

 • Chủ sự Tướng Cáo trấn thủ tại Mạnh, gia hội Hồng-loan, Hoa-cái, thiếu niên đã sớm thành công, có uy danh về võ văn và nắm giữ về các quyền chức về chức vị.

sao-phong-cao-1.jpg

 • Hai sao rất hợp với cách cung Sát, Phá, Tham. được cấp trên giúp đỡ và gia tăng được vinh hoa, quý quý và vinh hiển.

 • Sao Phong cáo - Thai phụ thì chủ sự có danh tiếng, bằng khen và bằng chứng nhận.

 • Chủ sự có hai sao này sẽ hiển đạt, học hành thi cử dễ dàng, uy danh lan rộng nếu có sự kết hợp với những sao khác quyền quý.

 • Hai sao Thai - Cáo quy họp với Binh Hình Tướng Ấn thì chủ sự nắm giữ binh quyền và lập được chiến công trên quan trường.

 • Khi vận Phong - Thai thì chủ sự có công danh, uy danh, tiếng tăm, bằng cấp và sắc tốt nghiệp.

2. Ý nghĩa của Sao Thai Phụ- Phong Cáo

 • Tự cao, kiểu ngạo, tự phụ (fierté)

 • Hám danh và rất thích khoe mẽ (vanité)

 • Ưa thích sự bóng bẩy bên ngoài (formaliste)

Hai sao này có Lợi ích cho việc thi cử, cầu danh vọng vì hai sao này có ý nghĩa về bằng cấp, văn chương và cấp sắc.

Từ đây, quý độc giả có thể thấy với 3 ý nghĩa đầu. Sao Thai Phụ Và Phong Cáo có ý nghĩa giống với Hóa Quyền, nhưng có sức mạnh không bằng Hóa Quyền vì Quyền nằm tại đắc địa ám chỉ sự uy lực bên trong thực sự hơn là danh tiếng trên bề nổi. Nhưng nếu đi đôi, nhất định sẽ ý nghĩa phải mạnh hơn, đặc biệt là có Quốc An đi kèm theo.

III. Ý nghĩa sao Thai Phụ - Phong Cáo nằm tại  các cung

 • Khi Sao Phong cáo, Thai phụ đi chung thì mới đủ mạnh, và đặc biệt nhất chính là đi cùng với cát tinh khác thì lại càng đẹp.

 • Nếu Phụ - Cáo quy họp với 4 sao như Khôi ,Việt Tả , Hữu hợp thành cách phúc thọ thì ngày càng tăng thêm sự tốt đẹp và hên may, may mắn

 • Và chủ sự nếu không có Tả Hữu  thì hai sao này quy tụ thì chủ sự sẽ làm con nuôi của người khác hay theo mẹ đi lấy chồng khác.

1. Nằm Tại mệnh

a. Đặc điểm tính tình Sao Thai Phụ - Phong Cáo

 • Chăm chỉ, cần cù, chăm chút, kĩ lưỡng.

 • Chủ sự là người ưa sự sạch sẽ và rất ngăn nắp. Chủ sự ăn ở có đức, có phúc nhưng lại rất tự phụ.

 • Chủ sự có sự vinh hiển khi Thai Phụ - Phong Cáo kết hợp với nhiều quyền tinh khác hoặc quý tinh hay văn tinh khác , đặc biệt với sao Lộc Tồn Quốc Ấn

b. Các bộ sao kết hợp với hai sao Thai Phụ - Phong Cáo

 • Khi Thai Cáo đi với các văn tinh như Khoa hoặc với các cát tinh khác thì có lợi có đường công danh nhưng sự phát triển của vinh hiển thì không được mạnh cho lắm.

 • Nếu Bộ Thai Xương mà kết hợp với Bát Tọa thì chủ sự sẽ về được phong tặng:

 • Khi Thai Phụ hoặc Phong Cáo gặp được sao Quốc Ấn hay Tướng Ấn (chú ý Lộc Tồn, Tướng Quân, Quốc Ấn rất  tam hợp nhau): có ý nghĩa vô cùng tốt đẹp.

 • Khi Sao Thai Phụ và sao Phong Cáo rất cần gặp được Ấn, Tướng nhưng lại rất kỵ gặp phải sao Cự Đồng, nếu chủ sự mà được Khôi Xương hội họp thì chủ sự cứ đi thi thì cứ đỗ đầu bảng:

 • Khi Phụ Cáo ái giao với Ấn, Tướng, ố kị Cự Đồng, nhi ngộ Khôi Xương cử khoa ngao đầu tác chiến Thai Cáo, Tướng thêm Khoa, Quyền hay Quang Quí: phát triển lớn

 • Khi Thai Cáo, Xương, Khoa và Quyền: hiển đạt vô cùng.

 • Nếu chủ sự có sao Thai Cáo gặp phải Nhật, Nguyệt: rất quý

 • Theo như Việt Viêm Tử thì Tướng Cáo nằm thủ tại Mệnh hội họp cùng Hồng Loan Hoa Cái thì thời niên thiếu rất thành công, theo như ý muốn, có uy sanh về võ nghiệp.

 • Nếu Phong Cáo đi với cung Lộc Tồn, Quốc Ấn và Quang Quí thì có ý nghĩa càng làm càng tốt đẹp, hoặc đi với Quan Phúc hoặc Âm Dương thì cũng tốt

2. Nằm tại Phụ mẫu

 • Cha mẹ có vị trí

 • Chủ sự có Cung Phúc

 • Sao Phong Cáo: sống lâu

 • Khi Thai Phụ hay Phong Cáo gặp Quốc Ấn, Quang Quí: hiển đạt

3. Nằm tại Điền

 • Cáo, Ấn, Thai Phụ:  được tặng nhà cửa, đất đai.

 • Khi sao Thai Phụ hoặc Phong Cáo gặp Quốc Ấn: có nhà cửa và được cấp cho đất đai.

 • Khi sao Thai Phụ hay Phong Cáo gặp phải Quốc Ấn, Tử, Phủ: giàu có về điền sản

 • Sao Thai Phụ hay Phong Cáo gặp phải Phượng Các: rất nhiều nhà cửa, địa ốc, chung cư.

4.Nằm tại Cung quan

 • Sao Thai Cáo: hiển đạt

 • Sao Thai Phụ hoặc Phong Cáo gặp phải Quốc Ấn, Quang Quí: cinh hiển

 • Khi Khoa, Cáo, Xương, Khúc giáp Quan,

 • Khi Khoa, Quyền nằm tại Mệnh mình càng có uy danh.

5.  Nằm tại Cung Nô

 • Sao Thai Phụ hoặc  Phong Cáo: có quý nhân giúp đỡ

 • Soa Thai Phụ hoặc Phong Cáo gặp Thiên Quan hay Thiên Phúc: có sự giúp đỡ của người khác mới làm nên.

6.  Nằm tại Cung Tử

 • Khi sao Thai Phụ hay Phong Cáo gặp Quốc Ấn, Quang Quí: con cái vinh hiển.

 • Khi sao Thai Phụ gặp phải Thai: sanh con trai, quý tử

 • Khi Thai Phụ hay Phong Cáo gặp Tướng: con cái vinh hiển.

7. Nằm tại Cung Phối

Vợ hay người chồng có vị trí, học thức

8. Nằm tại cung Huynh đệ

Anh chị em có học thức

9. Nằm tại  hạn

 • Sao Thai Phụ - Phong Cáo có ý nghĩa rất đắc tài, đắc lộc và được miếng thơm danh tiếng. Thuận tiện cho đường công danh cũng như thi cử.

 • Khi sao Thai Phụ hay Phong Cáo chạm Long Trì: thăng quan, tiến chức.

Tóm lại thì sao Phong Cáo - Thai Phụ chủ về bằng sắc chứng nhận, danh tiếng, khen thưởng, hiển danh, hay sựu phô trương thông báo rộng rãi. Nếu ở Thời ai phong kiến thì có tên trong bảng niêm yết khen thưởng. Sao Thai Phụ - Phong Cáo là cặp đôi khó có thể tách rời bởi vì hai sao này phải đi chung với nhau thì mới đủ mạnh, nhất là đi cùng với cát tinh thì càng đẹp. Nếu hai sao này hội họp với Khôi, Việt Tả , Hữu thành cách phúc thọ thì càng tăng thêm sự may mắn và những điều tốt đẹp. 

bài viết được quan tâm nhất